Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van Plant-e zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van – of niet voorkomen in – deze voorwaarden zijn deze voor Plant-e alleen bindend indien en voor zover deze door Plant-e uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Plant-e het recht de prijzen hierover aan te passen.

3. Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Plant-e.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Plant-e volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Plant-e, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen producten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.

4. Prijzen

4.1. De prijzen zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 30 dagen na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.

5. Levertijd

5.1. De levertijd wordt in overleg vastgesteld en gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Plant-e wordt ontvangen.

5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Leveringen

6.1 Plant-e is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

7. Risico’s en transport

7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2. Indien Plant-e door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Plant-e gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

9. Auteursrechten

9.1. De leverancier behoudt zich ten aan zien van de door hem gemaakte producten, geleverde goederen en alle communicatie uitingen in de ruimste zin des woords als mede ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2. Alle door Plant-e verstrekte gegevens en materialen; modellen, offerte, productnamen, afbeeldingen, video, geluidsbestanden, productiemethoden, beschrijvingen, werkwijzen, promotiematerialen etc. blijven eigendom van Plant-e en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijkeschriftelijke toestemming van Plant-e nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door opdrachtgever of derden worden gebruikt voor de productie van goederen en/of leveren van diensten.

10. Garantie

10.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Plant-e dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant te gebeuren bij leveringen van de goederen. In geval van levering op factuur dient de betaling binnen 8 dagen na datum van de dan ter zake opgemaakte factuur netto contant te gebeuren.

11.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Plant-e gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 10% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

11.3 Plant-e is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin Plant-e zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Plant-e.

12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Plant-e niet nakomt is Plant-e zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Plant-e op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

13. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

13.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2. In bovenstaande gevallen heeft Plant-e voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtgever vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Plant-e gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit in overleg met de opdrachtgever.

14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Plant-e niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15. Ontbinding

15.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Plant-e op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

16. Geschillen

16.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag.

17. Service

17.1. Plant-e levert alleen service bij producten die door Plant-e zelf geleverd zijn. Artikelen van Plant-e die anderszins verkregen zijn, zijn uitdrukkelijk uitgezonderd van service.